top of page

WINNERS

2023

GROUP 1

      (6-9 Years)


         1 Prize:

 Krishnan Keshav 

       Cheng Fan

         2 Prize:

    Yunxin Chai

         3 Prize:

    Parchami Eva

 Krishnan Mahika 

GROUP 2

      (10-13 Years)

            1 Prize:

          Yan Fang

GROUP 3

(14-17 Years)

1 Prize:

Dou Yujun

Schlosser Julian

 

2 Prize:

Xi Yingying

Eck Philipp

 

3 Prize:

Xue Ziyan 

GROUP 4

(18-35 Years)

 

1 Prize:

Zong Jingbo

2 Prize:

Mao Yihao

3 Prize:

Casbi Elie

bottom of page